Мар луоз 2016-тӥ арын?

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 11 января, 2016 08:19

1 (1)Така.

Лыктӥсь ар, таиныз ӵошатыса, капчигес луоз. Кузпалъяськымтэ адямиос ас парзэс шедьтозы, шырчикъёс вуытозь. Гужем пумын но сӥзьыл кутсконын бадӟымесь вормонъёс луозы. Кин ке вуоно арын ужзэ воштоз, коньдоно инты шедьтоз яке таяз ик кивалтӥсьлэн пуконаз пуксёз. Тулыс но гужем тазалыктэс золгес чаклалэ, уката ик — синъёстэс, йырдэс, вирсэръёстэс. Ар шорын ӝикытгес луоз коньдонэн. Семья кусыпъёстэс утемды потэ ке, матысьёстылы трос саклык висъялэ, тужгес ик сӥзьыл, палэнысь яратон эн утчалэ. Вылтӥяськон сямдэс вунэтэ. Вуоно арын тӥ куд-ог адямиослэсь кыӵезэс валалоды. Кинэ туж дунъяськоды, гажаськоды вал, тодэмды но уз поты ни. Бер сӥзьылысен толсурозь уно ужалоды, кин ке аслэсьтыз удыссэ усьтоз.

2Ош.

Вожъяськисьёс но интыдэс басьтыны мылкыд карисьёс трос гинэ. Асьтэлы бадӟымесь планъёс пуктэ, тӥляд ваньмыз пӧрмоз. Коньдон ласянь вуоно ар огсыр луоз, зол узырмыны уз кылды, но сютэм но уд улэ. Бадӟым вузъёс басьтэ, ар кутскыку но ар йылпумъяськыку. Кин ке люкиськоз, кин ке семья кылдытоз. Тӥледлы синмаськисьёс трос, но тупась адями уг шедьы. Гужем ваньмыз вылэ киыныды шонтоды но, ӵапак соку шедёз асьтэлэн парды. Но со адямиен тӥ кузпалъяськоды 2017-тӥ арын. Висёнъёс бордады кырмисько мылкыдды урод дыръя но керӟегъяськыны кутскиськоды ке. Чаклалэ пекляостэс, уте сюлэмдэс. Сюрес вылын сак луэ, уката ик куартолэзе.

3Кыктоос.

Кышкатэк басьтӥське бадӟымесь проектъёс борды, шаплыгес, дӥсьтӥсьгес кариське. Ар кутсконын дыртытэк но гань-гань ужалоды. Гужем шутэтскыны уз пӧрмы. Туэлэсь тросгес саклык висъялэ семьядылы, пиналъёстылы. Мукетъёсыныз ӵошатыса, тӥ уд шӧдэ нокыӵе кризисэз но коньдонлы ёрмонэз. Яратон муртэныды кусыпъёсты яркытэсь луозы, со уно кузьымъёсын шумпоттоз. Керетонъёслэсь пегӟыны уз пӧрмы, уката ик уж дурын. Асьтэдыз гинэ визьмо но шонер кожамысь, ушъяськемысь дугдӥды ке, ченгешонъёс кулэсмозы. Ӵыжы-выжыосыныды тугаськем кусыпъёсты тупатскозы. Судъяськисьёс но огкылэ вуозы.

4Кисло-кусло.

Арлэн нырысетӥ ӝыныез капчи уз луы, асьтэдыз кияды кутыны но мукетъёссэ кылзыны быгатӥды ке,  ӵош ужась эшъёсыныды но бӧлякъёсыныды  кусыпъёсты уз тӥяське. Огназы улӥсьёсты вите тунсыко пумиськон-тодматскон, нош мар солэсь пӧрмоз яке уз пӧрмы, потоз тӥ бордысь гинэ. Уж дурады удалтонлык йыгаське ни ӧсады. Мар уг пӧрмы вал татчыозь, интыысьтыз вырӟоз но бадӟымесь емышъёс ваёз. Куд-огез 2014-тӥ арын мытэм но вунэтэм малпанъёссэс-ужъёссэс быдэстозы. Ваньмыз со кисыды вылын шӧдӥськоз, арлэн кыкетӥ ӝыныяз уксёлы уд ёрме.

5Лев.

Арлэн нырысетӥ люкетаз тӥ дӥсьтӥсь, кужмо, капчи мылкыдо луоды. Тазалыкты уз шугъяськыты, кышкыт уз луэ аллергия но  кынман висёнъёс, но тыбырдэс, сюрлыдэс уте, секыт эн ӝутъялэ. Толшорысен инвожоозь сак луэ руль сьӧрын. Гужемдэс сӥзе асьтэлы, шутэтсконлы, кужым люканлы. Котькинлы но оскиськоды, малпанъёстэс-мылкыдъёстэс ваньмызлы эн вералэ, вожъяськись адямиос пӧяны яке канжатыны вырозы. Коньдон ужпумъёсын сак луэ, сӥзьыл уката но уксёдэс тус-тас эн каре, люкалэ. Ар ӵоже коньдонды уз кулэсмы, кин ке улон инты басьтоз яке тазэ выльдоз. Ӵыжы-выжыосыныды кусыпъёстэс тупатыны тырше,  сӥзьыл кылдыны быгатозы валамтэос. Яратон муртэныды кусыпъёсты  огдыре ик сюлмаськытозы но шумпоттозы.

6Нылмурт.

Улон тӥледлы уно кузьымъёс лэсьтоз. Ар пумын кин ке аслэсьтыз ужзэ усьтоз, удалтоз творчествоен вырисьёслы. Семья кусыпъёстэс юнматэ, тӥ куддыр юнме шорысь вӧсь кариськоды матысь адямиостэс. Тӥляд чидась луэмды бордысь потоз семьядылэн улонэз. Дышетскыны пырыны, тодон-валандэс  будэтыны ӵапак дырыз. Быдэс арзэ уно ужалоды, тырмыт изьыны но шутэтскыны дыр шедьтэ, соку тазалыкты уз сюлмаськыты.

7Весъёс.

Тӥ тодӥсь-коды, мар тӥледлы кулэ, мар потэ но кызьы улонэ пыӵатоно лушкем малпандэс. Со бордын ужаны кутскоды арлэн нырысетӥ нуналъёсаз ик. Выль ужъёстэс мытэ тулыс. Дышетскыны пыре гужем. Нош сӥзьыл шорын тӥ быдэсак зымоды яратон дуннее. Гажан муртэныды кусыпъёс вольытэсь уз луэ. Тӥ малпаськоды: со монэ яратэ ке, шудо карыны мед сюлмаськоз, кытысь мон кадь ӟеч адямиез шедьтоз на? Янгышамдэс ӝог валады но кусыпъёстэс утьыны быгатћды ке, юн семья кылдытоды. Арлэн берпуметӥ толэзяз лэсьтоды сое, мае ӧд вуттэ арлэн кутсконаз. Ортчем арен ӵошатыса, тӥ шӧдскымон узырмоды. Азьвыл висёнъёсты котыртӥды гожеръялозы, соин ик рос-прос басьтӥськоды тазалыктэс юнматон борды.

8Скорпион.

Дась луэ пӧртэм но шӧдтэк шорысь лыктӥсь воштӥськонъ-ёслы. Матысь адямиосыныды кусыпъёсты озьы ик мӧзмыт уз луэ, шумпоттӥсез но сюлмаськытӥсез тырмоз. Семьядэс утьыны тырше. Коньдон ужпумъёстэс умоятыны юрттӥсьёс шедёзы. Бадӟым малпанды быдэсмоз инвожое. Нылпиосты шумпоттозы. Тазалыкты туэлэсь ӟечгес луоз, но сӥзьыл сое юнматыны кулэ луоз.  Ужын капчи уз йӧты, трос шуг-секытъёс кылдозы ар кутсконын но гужем. Урод мылкыдъёслы эрик эн сётэ. Ар пумын уж дурады югдур умойскоз.

9Ыбылӥськись.

Вуоно арын азьлане бадӟым вамыш лэсьтыны луонлык кылдоз, но со понна ӝог малпаськыны быгатэм кулэ. Ужды шумпотон ваёз, но ӵош тыршись адямиосын кусыпъёсты сокем вольытэсь уз луэ. Таиз ар одӥгез яркытэз но тунсыкоез  тӥ понна. Гажан муртэныды кусыпъёсты воштӥськозы, соос уката но юнэсь, лякытэсь луозы. Южтолэзе тазалыктэс уката но чакласа возе. Гужем ужъёстэс рос-прос радъялэ но пунэмъёстэс берыктэ. Огназы улӥсь адямиос гужем пумын вуоно кузпалзэс пумиталозы. Ар пумын кин ке улон инты басьтоз яке шутэтскыны кошкылоз.

10Сюро кеч.

Тӥляд улонды огсыр но гань-гань мыноз. Ужаны тыршемдэс кивалтӥсьты синйылтоз но дунъялоз. Тазалыкты уз сюлмаськыты, но мустэс но ӝуштэс эскерон мултэс уз луы. Ортчемзэ тодады ваёды толшоре, тулыспалэ пунэмъёстэс тыроды, выль ужъёс борды кутскоды. Оштолэзе витё пичи но бадӟым шумпотон учыръёс.  Куартолэзе квартира яке машина басьтоды. Гужем зол ужано луоз. Сӥзьыл валтӥсь интые потозы семья кусыпъёсты, ӵыжы-выжыосты.  Шуркынмонэ-толсуре ужын бадӟымесь вормонъёс, премиос, данъетъёс витё.

11Ву кисьтась.

Дыр вуиз азьвыл малпанъёстэс улонэ пыӵатыны. Южтолэзе тужгес но удалтоз  ужын но яратон адямиеныды кусыпъёсады. Гужем кредитъёс эн басьялэ, эн пунэмаське.  Ар шорын коньдонэн ӝикытгес луоз, соин ик керӟегъяськоды, семья кусыпъёсады но со шӧдӥськытэк уз кыльы. Сӥзьыл кин ке выль профессия басьтоз. Выль тодмоостылы сокем эн оске. Кузпалъяськымтэ адямиос ас парзэс шедьтозы но туэ ик нылпи ваёно кариськозы. Ар пумын умой шутэтскоды, зарезь дуре вуылоды, таин валче бадӟым вуз басьтонды 2017-тӥ арлы выжоз.

12Чорыгъёс.

Ар кутсконын кузь сюрес вылэ потоды. Тӥледлы кельше ужды, но вуоно арын кӧня ке пол луонлык кылдоз уждэс воштыны. Коньдон пумысен уд сюлмаське, уксёдэс шыръяса уд улэ. Ӵош ужась эшъёсыныды, ӵыжы-выжыосыныды кыӵе ке валамтэос кылдозы гужем. Гажан муртэныды кусыпъёс  сӥзьыл эшшо но юнмалозы. Пиналъёстылэн вормонъёссы шумпоттозы.  Арлэн кыкетӥ ӝыныяз кин ке нылпиезлы сюан ортчытоз, кин ке ачиз семья кылдытоз. Кузпалды ӟеч уже интыяськоз, асьтэос но вылӥегес тубоды. Ар пумын нырысь интые потоз семьяды.

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 11 января, 2016 08:19